Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het verkoopcontract

Ultimo aggiornamento: May 6th, 2022

Inhoudsopgave

1) WETGEVINGSBRONNEN 2) DEFINITIES 3) BOEKINGEN 4) BETALINGSVOORWAARDEN 5) ONTBINDING DOOR DE KLANT 6) WIJZIGINGEN AAN BOEKINGEN 7) VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN EN GASTEN 8) KLACHTEN 9) VERZEKERING 10) VIDEO- EN FOTOGRAFISCHE BEELDEN

1) WETGEVINGSBRONNEN

De verkoop van accommodatiediensten, of het nu gaat om diensten die in het buitenland of in Italië worden verleend, wordt, naast deze algemene voorwaarden, beheerst door de ter zake geldende regelgeving en in het bijzonder door de zogenaamde Toerismewet (Wetsbesluit nr. 79\2011), alsmede door de specifieke voorwaarden die van geval tot geval van toepassing zijn.

2) DEFINITIES

In het kader van dit contract worden de volgende definities gegeven:

A. Group Human Company: de rechtspersoon die de accommodatiediensten tegen vergoeding verleent, de volledige lijst van elk onderwerp waarnaar wordt verwezen voor elk Etablissement wordt gepubliceerd onderaan deze algemene voorwaarden (hierna Human Company);
B. Etablissement: de accommodatiefaciliteit waar de Consument zal verblijven na betaling van de prijs;
C. Klant: de koper, elke persoon die de dienst koopt;
D. Gast: de persoon die profiteert van de door de Klant gekochte diensten;
E. Prijs: de kosten van de accommodatie bij het Etablissement en aanverwante diensten die via dit portaal worden gekocht in een eenmalige forfaitaire betaling, exclusief belastingen die niet kunnen worden afgedwongen op het moment van aankoop;

3) BOEKINGEN

De reserveringsaanvraag moet worden gedaan via het juiste contractformulier; in het geval van een elektronisch formaat, moet het formulier volledig worden ingevuld en ondertekend door de Klant, die een kopie ontvangt. De aanvaarding van boekingen wordt alleen als volledig beschouwd, met de daaruit voortvloeiende sluiting van het contract, wanneer Human Company een bevestiging naar de Klant stuurt, ook in digitale vorm, en/of na ontvangst van het bedrag voor de aanbetaling. In het geval dat meer dan één verblijf wordt gekocht, zal het nodig zijn om meerdere contractuele boekingsformulieren in te vullen.

4) BETALINGSVOORWAARDEN

• Flexibele betalingswijzen RELAX Tarief Bij het reserveren, of bij het aanvragen van het bindende verzoek om aanschaf van de diensten moet de Klant, als een aanbetaling, een bedrag ter waarde van 30% van de totale Prijs voldoen; het saldo van de reservering, ter waarde van 70% van de Prijs van de reservering, moet tenminste 30 dagen voor de eerste dag die is aangegeven in de reservering worden voldaan via bankoverschrijving of creditcard. Het niet betalen van de bovengenoemde bedragen op de vastgestelde data betekent de uitdrukkelijke toepassing van de ontbindingsclausule: de ontbinding zal door Human Company aan de Klant worden meegedeeld via de contactgegevens die tijdens de boekingsfase zijn verstrekt.

Alleen het RELAX-tarief, voor faciliteiten in Italië, biedt in de prijs de verzekeringsdekking, inclusief Europ Assistance om terugbetaling te vragen van boetes die worden toegepast in het geval van annulering.

• Standaard betalingswijze
STANDAARD Tarief
Bij het maken van de reservering, of bij het indienen van het bindende verzoek, wordt een creditcard gevraagd ter garantie en het saldo voor de reservering moet worden voldaan op het moment van aankomst bij de accommodatie.

Telkens wanneer Human Company tijdens de fase van de reserveringsaanvraag om creditcardgegevens vraagt, geeft de Cliënt Human Company door het verstrekken van deze gegevens uitdrukkelijk toestemming om deze te gebruiken als middel om de hun verschuldigde bedragen te innen. Er zal geen enkel bedrag van de kaart worden afgeschreven voordat de termijnen waarbinnen de klant zich tot betaling heeft verbonden, zijn verstreken: in geval van een "niet-terugbetaalbare" reservering zal het volledige bedrag van de reservering, indien niet op een andere manier betaald, onmiddellijk van de kaart worden afgeschreven.

Indien de door de klant gesloten overeenkomst voorziet in boetes, kan het bedrag daarvan worden geopteerd (zgn. pre-autorisatie) op de verstrekte creditcard vanaf het moment dat deze boetes afdwingbaar worden in geval van verzuim van de Klant: er wordt geen bedrag in rekening gebracht in geval van regelmatige naleving door de Klant en alle mogelijk gekozen bedragen worden onmiddellijk vrijgegeven wanneer er geen voorwaarden meer toepasselijk zijn om een boete op te leggen (de duur van daadwerkelijke beschikbaarheid van het bedrag bij de Klant kan variëren al naar gelang het gebruikte betalingssysteem).

• Niet restitueerbare betalingswijze
NIET RESTITUEERBAAR tarief
De betaling van de volledige Prijs moet worden gedaan op het moment van boeking, of op het moment van de bindende aanvraag voor de aanschaf van de diensten. Bij gebreke hiervan wordt de reservering in geen geval aanvaard.

• Light betalingswijze
GEEN ZORGEN Tarief
Op het moment van boeking, of op het moment van de bindende aanvraag, zal er geen betalingsgarantie worden gevraagd en het saldo van de reservering moet bij aankomst in de accommodatie worden betaald.

5) ONTBINDING DOOR DE KLANT

Indien de Klant besluit het met Human Company gesloten contract af te zeggen, kunnen boetes in rekening worden gebracht: het bedrag van deze boetes wordt hieronder vermeld, waarbij wordt gepreciseerd dat de Klant, door het contract met Human Company te sluiten en de diensten af te nemen, zich ertoe verbindt deze bedragen te betalen, waarbij hij erkent dat deze kloppen.

De volgende intrekkingsmethoden en mogelijke boetes variëren afhankelijk van de flexibele, standaard, niet-restitueerbare of lichte modus die hieronder wordt gekozen.

• Flexibele betalingswijze
30% van de totale prijs van de toeristische dienst in geval van ontbinding met een opzegtermijn van meer dan 30 dagen voor de incheckdatum;
50% van de totale prijs van de toeristische dienst in geval van ontbinding met aankondiging vooraf tussen 29 en 15 dagen voor de datum van inchecken;
75% van de totale prijs van de toeristische dienst in geval van ontbinding met kennisgeving vooraf tussen 14 en 7 dagen voor de check-in datum;
90% van de totale prijs van de toeristische dienst in geval van ontbinding toegepast met kennisgeving vooraf tussen 6 en 3 dagen voor de check-in datum;
100% van de totale prijs van de toeristische dienst in geval van ontbinding toegepast met kennisgeving vooraf gelijk aan of minder dan 2 dagen voor de incheckdatum.

Het RELAX-tarief, in de accommodaties die liggen op Italiaans grondgebied, zorgt voor verzekeringsdekking inclusief Europ Assistance om terugbetaling te vragen van de opgelegde boetes in geval van annulering.

• Standaard betalingswijze
Aan klanten die hun opzegging tot 24 uur voor 00.00 uur op de eerste in de reservering aangegeven dag kenbaar maken, wordt geen boete in rekening gebracht. Indien de Klant het contract na deze termijn wil ontbinden, wordt hem een boete in rekening gebracht die gelijk is aan de aangegeven prijs voor de eerste overnachting in de Accommodatie en de reservering zal als definitief geannuleerd dienen te worden beschouwd.

• Niet restitueerbare betalingswijze
De Klant die het contract op welk moment dan ook opzegt, zal een boete worden aangerekend gelijk aan 100% van de Prijs.

• Licht betalingswijze
Er wordt geen boete aangerekend aan de Klant die op enig moment het contract ontbindt.

6) WIJZIGINGEN AAN BOEKINGEN

Wijzigingen die door de Klant worden aangevraagd op boekingen die al zijn bevestigd, zijn niet verplicht voor Human Company in gevallen waarin deze wijzigingen niet kunnen worden aangebracht. Elk verzoek tot wijziging door de Klant leidt tot de aanvullende betaling van het bedrag bepaald door Human Company in het licht van het gevraagde type wijziging. De vermindering van het aantal gasten\diensten die verwijzen naar een enkele boeking gemaakt door een Klant moet worden opgevat als een "gedeeltelijke intrekking" van de laatstgenoemde en is daarom onderhevig aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Elke belangrijke wijziging van de dienst of een essentieel onderdeel daarvan door Human Company moet door de Klant worden aanvaard en/of afgewezen. De aanvaarding of afwijzing van de wijziging moet binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van wijziging Human Company bereiken. In geval van weigering kan de Klant het recht uitoefenen om het reeds betaalde bedrag terug te verkrijgen of gebruik te maken van een andere dienst van gelijkwaardige of hogere kwaliteit, zonder enige prijsopslag, of gebruik te maken van een dienst van lagere kwaliteit met terugbetaling van het prijsverschil.

7) VERPLICHTINGEN VAN KLANTEN EN GASTEN

Klanten en gasten moeten een geldig identiteitsbewijs hebben voor registratie bij aankomst in het Etablissement volgens het contract, evenals eventuele verblijfs- en doorreisvisa en gezondheidscertificaten die vereist zijn, en in ieder geval de gevraagde documentatie met betrekking tot hun nationaliteit en herkomst. In dit verband dient te worden opgemerkt dat voor Etablissementen in Italië, op grond van koninklijk besluit nr. 773/1931, accommodatie alleen zal worden verleend aan personen die in het bezit zijn van een identiteitskaart of een ander geschikt document dat hun identiteit bevestigt, volgens de geldende regelgeving en dat, met betrekking tot burgers die niet uit de Europese Unie komen, een paspoort of ander document moet worden getoond dat op grond van internationale overeenkomsten als gelijkwaardig wordt beschouwd, op voorwaarde dat zij een foto van de houder bevatten. Opgemerkt moet worden dat in het geval van minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, ze alleen kunnen verblijven zoals voorgeschreven door de wet, vergezeld door een volwassene die een volmacht en schriftelijke toestemming van de ouders van de minderjarige heeft en die de schriftelijke verantwoordelijkheid voor de persoon op zich neemt die deze begeleidt als onderdeel van zijn gezinseenheid voor de enkele accommodatie. In ieder geval moeten Gasten voor vertrek controleren of hun algemene informatie met betrekking tot gezondheidsverplichtingen en documentatie die nodig is voor de reis naar het buitenland bij de bevoegde autoriteiten up-to-date is, en de nodige wijzigingen aanbrengen vóór de reis. Als dergelijke documentcontroles niet worden uitgevoerd, kan geen verantwoordelijkheid voor het niet gebruiken van een of meer diensten door een of meer Klanten worden toegeschreven aan Human Company. Klanten en Gasten moeten zich ook houden aan de regels van de nodige zorgvuldigheid en zorg en aan de specifieke regels die van kracht zijn in hun land van bestemming, evenals aan de interne voorschriften van de Etablissementen, waarvan een kopie ook per e-mail kan worden aangevraagd bij de adressen die op deze website worden vermeld. Gasten zijn verantwoordelijk voor alle schade die Human Company lijdt als gevolg van het niet nakomen van de bovengenoemde verplichtingen.

8) KLACHTEN

Elke vermeende tekortkoming in de uitvoering van het contract moet door de Klant onverwijld en binnen 48 uur worden betwist, via e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

9) VERZEKERING

• Flexibele modus – RELAX-tarief: om te profiteren van de verzekeringsdekking gegarandeerd door Europ Assistance en inbegrepen in de prijs, moet de Klant alle velden in de boekingsaanvraag invullen, ongeacht of het gaat om het contractformulier in papieren of elektronisch formaat. Het is verplicht om op het moment van de boeking alle namen van de deelnemers aan de reis in te voeren om de verzekeringsdekking te waarborgen. Voor informatie over verzekeringsdekking klik hier: relax-verzekering.

• Standaardmodus – STANDAARD-tarief: geen verzekeringsdekking inbegrepen.

• Niet-restitueerbare modus – NIET-RESTITUEERBAAR tarief: geen verzekeringsdekking inbegrepen.

10) VIDEO- EN FOTOGRAFISCHE BEELDEN

Er kunnen foto's of video's worden gemaakt in de Faciliteiten voor advertentiedoeleinden. Dit zal steeds naar behoren worden gemeld door het personeel van voornoemde Faciliteiten, alsmede door middel van specifieke borden. Als de Klant niet op dergelijke foto's of videobeelden wil verschijnen, wordt hij of zij verzocht om geen toegang te nemen tot de betrokken gebieden gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de foto- en/of videosessie te voltooien. De Klant moet het Etablissement ook in kennis stellen van zijn of haar weigering om materiaal te gebruiken of te maken waarin de Klant wordt afgebeeld. Indien de Klant nog steeds toegang neemt tot de gebieden, wordt hij of zij geacht ermee in te stemmen om opgenomen te worden in het foto-/videomateriaal.