Ogólne zasady i warunki

Ogólne warunki umowy sprzedaży

Ultimo aggiornamento: May 6th, 2022

Indeks

1) ŹRÓDŁA LEGISLACYJNE 2) DEFINICJE 3) REZERWACJE 4) WARUNKI PŁATNOŚCI 5) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA 6) ZMIANY REZERWACJI 7) OBOWIĄZKI KLIENTÓW I GOŚCI 8) REKLAMACJE 9) UBEZPIECZENIE 10) MATERIAŁY WIDEO I FOTOGRAFICZNE

1) ŹRÓDŁA LEGISLACYJNE

Sprzedaż usług zakwaterowania, niezależnie od tego, czy dotyczy zakwaterowania we Włoszech jako usługi świadczonej za granicą, podlega, oprócz niniejszym ogólnym warunkom, przepisom obowiązującym w tym sektorze, a w szczególności tak zwanemu kodeksowi turystycznemu (dekret ustawodawczy nr 79/2011), a także szczególnym warunkom mającym zastosowanie w konkretnych przypadkach.

2) DEFINICJE

Do celów niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:

A. Grupa Human Company: osoba prawna, która świadczy usługi zakwaterowania za opłatą, pełna lista każdego podmiotu, o którym mowa w odniesieniu do każdego Obiektu, jest przedstawiona na końcu niniejszych warunków (zwana dalej „Human Company”);
B. Obiekt: zakwaterowanie, w którym klient będzie przyjmowany po uiszczeniu opłaty;
C. Klient: nabywca, każda osoba, która nabywa usługę;
D. Gość: osoba, która korzysta z usług zakupionych przez klienta;
E. Cena: koszt zakwaterowania w miejscu prowadzenia działalności i powiązanych usług zakupionych w tym portalu oraz w jednej płatności ryczałtowej, z wyłączeniem podatków, które nie mogą być pobrane w momencie zakupu;

3) REZERWACJE

Zgłoszenia rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem odpowiedniego formularza umowy; w przypadku formatu elektronicznego formularz musi być całkowicie wypełniony i podpisany przez klienta, który otrzyma jego kopię. Akceptacja rezerwacji jest uznawana za zakończoną, z równoczesnym zawarciem umowy, tylko wtedy, gdy Human Company wyśle klientowi potwierdzenie, w tym w formie cyfrowej i/lub po otrzymaniu zaliczki. W przypadku zakupu więcej niż jednego pobytu, konieczne będzie wypełnienie wielu umownych formularzy rezerwacji.

4) WARUNKI PŁATNOŚCI

• Tryb elastyczny Taryfa RELAX Z chwilą rezerwacji lub złożenia wiążącego wniosku o nabycie usług, Klient zobowiązany jest do wpłacenia zadatku w wysokości 30% całkowitej ceny; saldo rezerwacji w wysokości 70% jej ceny należy wpłacić przelewem lub kartą kredytową co najmniej 30 dni przed pierwszym dniem wskazanym w tej rezerwacji. Nieuiszczenie powyższych kwot w ustalonych terminach stanowi wyraźną klauzulę wypowiedzenia: Human Company prześle Klientowi informację o wypowiedzeniu na adres podany podczas rezerwacji w danych kontaktowych.

Jedynie opłata RELAX dla obiektów we Włoszech obejmuje ochronę ubezpieczeniową, w tym Europ Assistance,w celu żądania zwrotu kar nałożonych w przypadku anulowania.

• Tryb standardowy
Taryfa STANDARD
W momencie rezerwacji lub w momencie składania wiążącego wniosku wymagane będzie, tytułem gwarancji, podanie numeru karty kredytowej. Pozostałe saldo rezerwacji należy uregulować po przybyciu do obiektu.

Za każdym razem, gdy Human Company poprosi o przekazanie danych karty kredytowej na etapie składania wniosku o rezerwację, Klient, podając te dane, wyraźnie upoważnia Human Company do wykorzystania ich jako środka umożliwiającego pobranie należnych kwot. Karta nie zostanie obciążona żadną kwotą przed upływem terminu, w którym Klient zobowiązał się dokonać płatności. W przypadku rezerwacji „bezzwrotnej” – „not refundable” karta zostanie natychmiast obciążona pełną kwotą rezerwacji, jeśli kwota ta nie została uiszczona w inny sposób.

Jeśli w umowie zawartej przez Klienta przewidziano kary umowne, ich wysokość może zostać wstępnie zablokowana (w ramach tzw. preautoryzacji) na wskazanej karcie kredytowej od momentu, w którym kary te stają się wykonalne w przypadku wystąpienia uchybień ze strony Klienta: żadna kwota nie zostanie naliczona w przypadku przestrzegania podpisanej przez Klienta Umowy, a wszelkie pobrane kwoty zostaną natychmiast zwolnione wraz z zaprzestaniem obowiązywania warunków dotyczących egzekwowania kary (czas faktycznej dostępności kwoty na karcie Klienta może różnić się w zależności od rodzaju okazanej karty).

• Tryb bezzwrotny
Taryfa BEZZWROTNA
Pełną kwotę należy uiścić w momencie rezerwacji lub w momencie składania wiążącego wniosku o zakup usług. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku rezerwacja w żadnym przypadku nie zostanie przyjęta.

• Tryb light
Taryfa SENZA PENSIERI – bez problemów
W momencie rezerwacji lub składania wiążącego wniosku nie będzie wymagana żadna gwarancja płatności. Pozostałe saldo rezerwacji należy uregulować po przybyciu do obiektu.

5) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

W przypadku gdy Klient zdecyduje się na anulowanie rezerwacji, a tym samym odstąpienie od umowy zawartej z Human Company, może zostać obciążony karą umowną: wysokość wspomnianej kary jest określona poniżej. Podkreślamy, że Klient, zawierając umowę z firmą Human Company i nabywając jej usługi, zobowiązuje się do zapłaty tych kwot, w pełni je akceptując.

Poniższe metody wycofania i ewentualne kary różnią się w zależności od tego czy klient wybrał ofertę elastyczną, standardową, bezzwrotną czy light, jak opisano poniżej.

• Tryb elastyczny
30% całkowitej ceny usługi turystycznej w przypadku rezygnacji z wypowiedzeniem dłuższym niż 30 dni od przewidzianej daty zameldowania;
50% całkowitej ceny usługi turystycznej w przypadku rezygnacji dokonanej za wypowiedzeniem w terminie od 29 do 15 dni od przewidzianej daty zameldowania;
75% całkowitej ceny usługi turystycznej w przypadku rezygnacji dokonanej za wypowiedzeniem w terminie od 14 do 7 dni przed przewidzianą datą zameldowania;
90% całkowitej ceny usługi turystycznej w przypadku rezygnacji dokonanej za wypowiedzeniem od 6 do 3 dni przed przewidzianą datą zameldowania;
100% całkowitej ceny usługi turystycznej w przypadku odstąpienia od umowy dokonanej za wypowiedzeniem równym lub krótszym niż 2 dni przed przewidzianą datą zameldowania.
Taryfa RELAX ważna w obiektach rozmieszczonych na terytorium Włoch, zapewnia ochronę ubezpieczeniową, w tym Europ Assistance, umożliwiającą zażądanie zwrotu nałożonych kar w przypadku rezygnacji.

• Tryb standardowy
Klient, który zgłosi chęć odstąpienia od Umowy do 24 godzin przed godziną 00:00 pierwszego dnia wskazanego w rezerwacji, nie zostanie obciążony żadną karą umowną. Jeśli Klient odstąpi od Umowy po upływie tego terminu, zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości wskazanej dla pierwszej doby pobytu w obiekcie i rezerwacja zostanie uznana za ostatecznie anulowaną.

• Tryb bezzwrotny
Klient, który odstąpi od Umowy w dowolnej chwili, zostanie obciążony karą w wysokości 100% kwoty rezerwacji.

• Tryb light
Klient, który w dowolnym momencie odstąpi od umowy, nie zostanie obciążony żadną karą.

6) ZMIANY REZERWACJI

Human Company nie ma obowiązku wprowadzać zmian w potwierdzonych rezerwacjach, o które prosi klient, kiedy ich wprowadzenie nie jest możliwe. Każdy wniosek o zmianę złożony przez klienta będzie wiązał się z dodatkową płatnością kwoty określonej przez Human Company w związku z prośbą o daną zmianę. Zmniejszenie liczby gości/usług, które odnoszą się do pojedynczej rezerwacji dokonanej przez klienta, należy rozumieć jako „częściowe wycofanie” z rezerwacji, a zatem podlega ono niniejszym ogólnym warunkom.

Wszelkie istotne zmiany usługi lub jej zasadniczego elementu przez Human Company muszą zostać zaakceptowane i/lub odrzucone przez klienta. Przyjęcie lub odrzucenie zmiany musi wpłynąć do Human Company w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o zmianie. W przypadku odmowy Klient może albo skorzystać z prawa do odzyskania już zapłaconej kwoty, albo skorzystać z innej usługi o równoważnej lub wyższej jakości, bez żadnych dopłat, albo usługi o niższej cenie ze zwrotem różnicy.

7) OBOWIĄZKI KLIENTÓW I GOŚCI

Klienci i goście muszą posiadać ważny dokument tożsamości do rejestracji po przybyciu do Obiektu zgodnie z umową, a także wszelkie wizy pobytowe i tranzytowe oraz świadectwa zdrowia, które mogą być wymagane, a w każdym przypadku dokumentację wymaganą w odniesieniu do ich obywatelstwa i pochodzenia. W związku z tym należy zauważyć, że w przypadku Obiektów we Włoszech, zgodnie z dekretem nr 773/1931, zakwaterowanie będzie przyznawane wyłącznie osobom posiadającym dowód osobisty lub inny odpowiedni dokument potwierdzający tożsamość, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także należy pamiętać, że w odniesieniu do obywateli pochodzących spoza z Unii Europejskiej konieczne będzie okazanie paszportu lub innego dokumentu uznawanego za równoważny na mocy umów międzynarodowych, pod warunkiem że przedstawiają one zdjęcie posiadacza dokumentu. Należy zauważyć, że osoby małoletnie przybywające bez rodziców, mogą być goszczone zgodnie z wymogami prawa wyłącznie w towarzystwie osoby pełnoletniej posiadającej pełnomocnictwo i pisemne upoważnienie od rodziców osoby małoletniej, która przyjęła na siebie potwierdzoną pisemnie odpowiedzialność za nią, reprezentując grupę rodzinną, i można im przydzielić pojedyncze zakwaterowanie. W każdym przypadku, przed wyjazdem, goście muszą sprawdzić, czy ich ogólne informacje dotyczące zdrowia i dokumentacja niezbędna do wyjazdu są aktualne, wprowadzając wszelkie niezbędne zmiany przed podróżą. Jeśli takie kontrole dokumentów nie są przeprowadzane, Human Company nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie jednej lub więcej usług przez jednego lub więcej klientów. Klienci i goście muszą również przestrzegać zasad należytej staranności oraz szczególnych zasad obowiązujących w ich krajach docelowych, a także wewnętrznych przepisów Obiektów, których kopię można również uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na jeden z adresów podanych na tej stronie internetowej. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które firma Human Company może ponieść w związku z niewypełnieniem wyżej wymienionych zobowiązań.

8) REKLAMACJE

Wszelkie domniemane niewykonanie umowy musi zostać zakwestionowane przez klienta niezwłocznie i w ciągu 48 godzin za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

9) UBEZPIECZENIE

• Oferta elastyczna – kwota RELAX: Aby skorzystać z zawartej w cenie ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej przez Europ Assistance, klient musi wypełnić wszystkie pola w zapytaniu o rezerwację, niezależnie od tego, czy jest to formularz umowy w formie papierowej czy elektronicznej. W momencie dokonywania rezerwacji obowiązkowe jest podanie wszystkich nazwisk uczestników podróży w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej. Aby uzyskać informacje na temat ochrony ubezpieczeniowej kliknij tutaj: Operacja ubezpieczenie Relax.

• Oferta standardowa – kwota STANDARD: ochrona ubezpieczeniowa nie jest zawarta w cenie.

• Oferta bezzwrotna – kwota NIE PODLEGAZWROTOWI: ochrona ubezpieczeniowa nie jest zawarta w cenie.

10) MATERIAŁY WIDEO I FOTOGRAFICZNE

W Obiektach mogą być robione zdjęcia i kręcone filmy w celach reklamowych. Personel Obiektu zawsze poinformuje gości o takiej sytuacji, pojawi się również odpowiednia informacja w postaci specjalnych znaków. Jeśli klient nie chce występować na takich zdjęciach lub nagraniach wideo, prosimy o nieudawanie się do miejsc, w których będą robione zdjęcia lub nagrywane filmy, przez czas niezbędny do zakończenia takich działań. Klient powinien również poinformować Obiekt o braku zgody na wykorzystanie lub wykonywanie materiałów, na których widnieje. Jeśli klient mimo tego uda się w takie miejsca, uznaje się, że wyraził zgodę na umieszczenie jego wizerunku na zdjęciach lub w materiale wideo.